Cookies

We helpen u graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hieronder in. Lees meer in onze cookieverklaring.

[1]
[1]

Privacy en persoonsgegevens

Wat mag u van NOA verwachten?

De tijden veranderen en het denken over privacy verandert mee. Met de komst van elektronische patiëntendossiers, personeelsinformatiesystemen en studentvolgsystemen doemt immers de vraag op wat we nou eigenlijk willen vastleggen, waarom en wie die informatie mag inzien. Ook moeten we bepalen hoe lang we informatie willen bewaren en hoe we deze beveiligen. NOA vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Daarom houden wij ons aan de wet en werken we transparant. In dit artikel informeer ik u over de keuzes die we binnen NOA hebben gemaakt.

Waar praten we over?

Persoonsgegevens zijn gegevens de herleidbaar zijn naar een persoon. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, geboortedatum, uw studentnummer of uw personeelsnummer. Ook uw BSN, uw pasfoto, uw medische gegevens, uw bankrekeningnummer en uw IP-adres zijn voorbeelden van persoonsgegevens.

NOA gebruikt persoonsgegevens als naam en emailadres. Wij vragen gebruikers van NOA Online echter ook naar geboortedatum en opleidingsniveau. Dat zijn zogenaamde normale persoonsgegevens. Ook vraagt NOA bijvoorbeeld in welk land de gebruiker is geboren en in welk land diens ouders zijn geboren. Dat zijn zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’. Het verwerken van ‘bijzondere’ persoonsgegevens is alleen toegestaan als de verwerker extra maatregelen neemt ter bescherming van deze gegevens.

Wat doet NOA met persoonsgegevens?

NOA slaat persoonsgegevens op. Ook slaan wij de resultaten op van de psychologische tests die via NOA zijn afgelegd. Persoonsgegevens van gebruikers worden gekoppeld aan testresultaten. Alleen dan kunnen testresultaten goed begrepen worden en kunnen wij een rapport maken van de testresultaten. Dat rapport en de testresultaten worden alleen aan de gebruiker en aan onze opdrachtgever geven. NOA vraagt naar zogenaamde bijzondere persoonsgegevens omdat NOA wil onderzoeken of de testresultaten van mensen met verschillende leeftijden, opleidingsniveaus en etnische afkomst vergelijkbaar zijn. Wij kunnen persoonsgegevens en de testresultaten ook gebruiken om resultaten te vergelijken met de resultaten van anderen. Wij onderzoeken daarmee bijvoorbeeld welke persoonlijke eigenschappen succes in werk of studie voorspellen.

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden binnen NOA alleen verwerkt door medewerkers die daarvoor toestemming hebben. Alle medewerkers van NOA zijn geschoold in correct gebruik van persoonsgegevens. Ook hebben zij een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die aan NOA verstrekt worden.

NOA geeft persoonsgegevens alleen door aan opdrachtgevers en/of eindgebruikers. Voor assessments geldt dat de assessmentpsycholoog van NOA de resultaten met de assessmentkandidaat zal bespreken. Wij sturen het assessmentrapport pas door naar de opdrachtgever als de assessmentkandidaat ons daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven

Wij geven of verkopen geen persoonsgegevens aan andere organisaties of bedrijven en zullen dit ook in de toekomst niet doen.

Gebruikt NOA cookies?

Op de website www.noa-vu.nl gebruiken wij geen cookies.

Op de website www.noa-online.net gebruiken wij wel cookies. Sommige psychologische tests moeten binnen een bepaalde tijd worden gemaakt. Wij gebruiken dan cookies om te controleren of u voldoende tijd heeft gekregen om zo’n test te maken. Ook gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te zorgen dat gebruikers na een eventuele kortdurende storing de test normaal kunnen hervatten.

Wij gebruiken op geen enkele website tracking cookies.

Hoe lang bewaart NOA persoonsgegevens?

Resultaten van psychologische tests blijven gemiddeld twee jaar geldig. Wij bewaren persoonsgegevens en testresultaten daarom maximaal twee jaar. Met bepaalde opdrachtgevers hebben wij afgesproken om persoonsgegevens al eerder te vernietigen. Na maximaal twee jaar vernietigen wij de persoonsgegevens. De testresultaten zijn daarna dus niet meer aan een persoon gekoppeld. Wij bewaren de losgekoppelde testresultaten om onderzoek te kunnen doen naar onze tests en om de kwaliteit van onze tests te verbeteren.

Welke rechten heeft degene die een test maakt in NOA Online?                                        

  • het recht om de eigen persoonsgegevens bij NOA in te zien
  • het recht om de eigen persoonsgegevens bij NOA te laten corrigeren
  • het recht om de eigen persoonsgegevens bij NOA te laten verwijderen
  • het recht om gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, in te trekken.

Als iemand gebruik wil maken van deze rechten dan kan hij of zij contact opnemen met NOA. Wij hebben maximaal tien werkdagen nodig om aan het verzoek te voldoen.

Veiligheid

NOA doet haar uiterste best uw persoonsgegevens goed te beveiligen. Wij gebruiken daarvoor moderne middelen en werken samen met externe deskundigen op dit gebied. Als er toch iets mis zou gaan dan zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarover direct informeren. Als dat nodig is zullen wij u ook informeren. Bij (vermoeden van) fraude of misbruik van ons online platform, zal NOA persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens als naam, geboortedatum en IP-adres.

Tot slot

Wilt u meer weten over privacy en persoonsgegevens binnen NOA? Neemt u dan contact met mij op. U kunt mij bereiken op 020 – 50 40 800 of op m.golsteyn@noa-vu.nl

 

Mira Golsteyn

Manager Bedrijfsvoering en Advies

Functionaris gegevensbescherming (FG)